کارشناس و دبیر واحد

 

کارشناس و دبیر واحد

نام :  ترگل

نام خانوادگی: پورمتعبد

مدرک تحصیلی: مهندس IT

سمت : کارشناس واحد آموزش مجازی

شماره تماس : داخلی 138- 38378100-38378101-38378102 - 083

شماره فاکس : 38367332 - 083

محل کار : بلوار شهید بهشتی- محوطه بیمارستان طالقانی  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی