اعضای کمیته آموزش مجازی


لیست اعضای کمیته آموزش الکترونیک

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس ایمیل

1

دکتر بابک ایزدی

ریاست مرکز مطالعات و توسعه

Bizadi@Hotmail.com

2

دکتر فرهاد سالاری

معاونت مرکز مطالعات و توسعه

f.salari@kums.ac.ir

3

دکتر عاطفه خوید

ریاست کمیته آموزش مجازی

atefeh.khavid@kums.ac.ir

4

مهندس ترگل پورمتعبد

دبیر کمیته آموزش مجازی

5

دکتر افشین الماسی

استادیار دانشکده بهداشت

a.almasi@kums.ac.ir

Asalmasa@gmail.com

6

دکتر فرزاد جلیلیان

استادیار دانشکده بهداشت

f-jalilian@yahoo.com F_jalilian@kums.ac.ir

7

دکتر امید تولایی

استادیار دانشکده داروسازی

o.tavallaei@kums.ac.ir

8

دکتر محمد مسلم ایمانی

استادیار دانشکده دندانپزشکی

   Mmoslem.Iman@yahoo.com

m.imani@kums.ac.ir

9

دکتر لیلا بهبود

استادیار دانشکده داروسازی

l.behbood@kums.ac.ir

10

دکتر نفیسه نیک­کردار

استادیار دانشکده دندانپزشکی

agn-club@yahoo.com

n.nikkerdar@kums.ac.ir

11

دکتر امیر جلالی

دانشیار دانشکده پرستاری

a_ jalali @ kums.ac.ir

12

دکتر لادن جمشیدی

استادیار دانشکده دندانپزشکی

Ladanjamshidy@yahoo.com

l_jamshidif@kums.ac.ir

13

آقای رسول کاویان­نژاد

کارشناس ارشد دانشکده پیراپزشکی

rasol-kavyan@yahoo.com

14

دکتر فرامرز قره­گوزلو

استادیار دانشکده بهداشت

Gharagozlou f @yahoo.com

gharagozlouf@kums.ac.ir

15

دکتر پروین عباسی

استادیار دانشکده پرستاری

P-abasi2003@yahoo.com

16

دکتر علیرضا خاتونی

دانشیار دانشکده پرستاری

Akhatony@gmail.com

17

دکتر امین گلشاه

استادیار دانشکده دندانپزشکی

amin.golshah@yahoo.com

a.golshah@kums.ac.ir

18

دکتر شیرین عصار

استادیار دانشکده پزشکی

Sh75us@yahoo.com

19

دکتر مهسا راسخیان

استادیار دانشکده داروسازی

mahsarasekhian@gmail.com

20

دکتر الهام نیرومند

استادیار دانشکده پزشکی

Elhamniromand@gmail.com

21

دکتر فاطمه رجعتی

استادیار دانشکده بهداشت

f-rajati-12@yahoo.com

22

دکتر نازنین جلیلیان

استادیار دانشکده پزشکی

nazaningalilian@yahoo.com

23

دکتر سحر رئیسی

استادیار دانشکده دندانپزشکی

Raissisaharo@gmail.com

sahar.raeisi@kums.ac.ir

24

نساء چراغبیگی

کارشناس EDO و آموزش مجازی

Nesa.cheraghbeigy@kums.ac.ir

Nesa137193@gmail.com