اخبار جشنواره

 لینک ورود به سامانه بیستمین و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری   

 http://ichpe.org/