فرایندهای برتر کشوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 94

فرایندهای برتر کشوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 95

فرایندهای برتر کشوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 96

فرایند رتبه یک کشوری در سال 1397

فرآیند رتبه سوم کشوری سال 1398