مسئول و کارشناسان واحد

نام : فروغ

نام خانوادگی : زنگنه

مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت

سمت : مسئول جشنواره شهید مطهری و همایش آموزش علوم پزشکی

شماره تماس : 38378100-38378101-38378102 - 083

شماره فاکس : 38367332 - 083

محل کار : بلوار شهید بهشتی- محوطه بیمارستان طالقانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

ایمیل : Zangeneh.forogh1358@gmail.com

 

اعضی کمیته جشنواره