صفحه اصلی

درباره مرکز

تاریخچه مرکز

اهداف مرکز

ریاست مرکز

معاون مرکز

واحد روابط عمومی ، فوق برنامه و سایت

اهداف

شرح وظایف

کارشناس مسئول

تاریخچه

واحد برنامه ریزی درسی

کل موارد طرح دوره

کل موارد کارنامه آموزشی اعضای هیأت علمی پرستاری مستقر دربالین

اعضای کمیته

کارشناس واحد

شرح وظایف کارشناس

معرفی واحد

رئیس کمیته برنامه ریزی درسی

فعالیتهای واحد برنامه ریزی درسی

برنامه های آینده واحد

فرم کارنامه آموزشی اساتید و مکاتبات

فرم ارزیابی و مکاتبات

فلوچارت

فرم های مربوط به طرح درس

آیین نامه ه و شیونامه ها

کوریکولوم های آموزشی

فرم خام طرح دوره

طرح درس و طرح دوره ی اساتید

دانشکده پزشکی

گروه آموزشی علوم بالینی

گروه آسیب شناسی
طب ورزش و توانبخشی
گروه آموزشی جراحی عمومی
گروه آموزشی زنان
گروه آموزشی روانپزشکی
گروه آموزشی اطفال
گروه آموزشی داخلی
گروه آموزشی بیهوشی
گروه آموزشی پوست
گروه آموزشی ENT
گروه آموزشی بیماریهای مغز و اعصاب
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
گروه آموزشی بیماریهای قلب و عروق
گروه آموزشی جراحی قلب و عروق
گروه آموزشی بیماریهای عفونی و گرمسیری
گروه آموزشی ارتوپدی
گروه آموزشی ارولوژی
گروه آموزشی رادیولوژِی
گروه آموزشی چشم
گروه آموزشی طب اورژانس

گروه آموزشی علوم پایه

'گروه آموزشی روانشناسی بالینی
گروه آموزشی ایمنولوژی
گروه آموزشی انگل شناسی و قارچ
گروه آموزشی بیوشیمی
گروه آموزشی میکروبیولوژی
گروه آموزشی علوم تشریحی و بیولوژی سلولی
گروه فیزیک پزشکی
گروه مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بهداشت و پزشکی اجتماعی
گروه آموزشی زبان
گروه آموزشی فارماکولوژی
گروه فیزیولوژی
گروه آموزشی معارف اسلامی

دانشکده داروسازی

گروه فارماسیوتیکس

گروه شیمی دارویی

گروه فارماکولوژی، سم شناسی و خدمات دارویی

گروه فارماکوگنوزی و زیست فناوری دارویی

دانشکده بهداشت

گروه مهندسی بهداشت محیط

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

گروه بهداشت عمومی

گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

گروه علوم تغذیه

گروه آموزشی بهداشت و ارتقاء سلامت

گروه صنایع غذایی و کنترل کیفی

دانشکده پرستاری مامایی

گروه پرستاری

گروه مامایی

گروه روان پرستاری

گروه علوم پایه

دانشکده پیراپزشکی

علوم آزمایشگاهی

تکنولوژی رادیولوژی و پزشکی هسته ای

اتاق عمل

فوریتهای پزشکی

فناوری اطلاعات سلامت

هوشبری

دانشکده دندانپزشکی

گروه جراحی دهان ، فک و صورت

گروه بیماریهای دهان ، فک و صورت

گروه پریو

گروه دندانپزشکی ترمیمی

گروه اندودانتیکس

گروه پروتزهای دندانی

گروه ارتودنسی

گروه پاتولوژی دهان

گروه دندانپزشکی کودکان

گروه رادیولوژی دهان ، فک و صورت

واحد توانمند سازی اعضای هیات علمی

اعضای کمیته

مسئول واحد

شرح وظایف کارشناس

معرفی واحد

اهداف و عملکرد واحد

آیین نامه توانمندسازی آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

آیین نامه ها ،ابلاغیها و راهنما ها

واحد ارزشیابی

رئیس کمیته ارزشیابی

دبیر کمیته ارزشیابی

اعضای کمیته ارزشیابی

معرفی واحد

اهداف واحد

عملکرد و اهداف بلند مدت

برنامه های آینده

راهنمای طراحی آزمون استاندارد

فرم ارسال نتایج آنالیز آزمون

شیوه نامه

ارزیابی درونی

اعضای کمیته ارزیابی درونی

فلوچارت ارزیابی درونی

شرایط عضویت در کمیته

فرم های ارزشیابی

پمفلت های واحد ارزشیابی

مقایسه آمار و اطلاعات

مقایسه آمار ی از سالهای 88 تا 90

مقایسه آماری از سالهای 90 تا 95

آیین نامه ها،ابلاغ هاو راهنما ها

واحد ایده پردازان آموزشی

کارشناس مسئول

معرفی واحد

اعضای کمیته

روند بازنگری کوریکولوم های آموزشی

شرح و وظایف کمیته ایده پردازان

واحد دانش پژوهی آموزشی

کارشناس مسئول

معرفی واحد

اعضای کمیته

شرح وظایف کارشناس

آیین نامه ها ،ابلاغیه هاو راهنما ها

واحد پژوهش در آموزش

مسئول واحد

معرفی کمیته پژوهش در آموزش و اعضای کمیته

اولویت های پژوهش در آموزش

پروپوزال خالی

ارزیابی ها

پمفلت دعوت به همکاری

کمیته کاربست

معرفی کمیته کاربست طرح های پژوهش در آموزش و اعضای کمیته

مسئول و کارشناسان واحد

واحد مشاوره طرح های پژوهش در آموزش

معرفی کمیته مشاوره طرح های پژوهش در آموزش و اعضای کمیته

مسئول و کارشناسان واحد

آیین نامه ها ،ابلاغیها و راهنما ها

واحد آموزش مجازی

کارشناس و دبیر واحد

شرح وظایف

معرفی واحد

عملکرد واحد

فلوچارت ها

راهنما ها

نرم افزارها

اعضای کمیته

قوانین ،آیین نامه ها و ابلاغیه ها

Healthy Lifestyle

Substance Abuse Prevention

فرم ها و چک لیست ها

واحد کارنامه الکترونیک اساتید

کل موارد کارنامه آموزشی اعضای هیأت علمی پرستاری مستقر دربالین

معرفی واحد

فلوچارت و راهنما

کارشناس واحد

شرح وظایف واحد

شیوه نامه ها ، آیین نامه ها ، مقررات و قوانین و صورتجلسات

جشنواره شهید مطهری و فرآیندهای اموزشی

مقدمه و معرفی واحد

مسئول و کارشناسان واحد

سامانه جشنواره

فراخوان جشنواره

فرم ارسال خلاصه فرایند

فرآیندها

فرایندهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

فرایندهای برتر کشوری

فرایندهای برتر دانشگاهی

آیین نامه های جشنواره

آیین نامه جشنواره آموزشی شهید مطهری

آیین نامه های کشوری

پیش نویس آیین نامه دانشگاهی

شیوه نامه داوری فرآیند آموزشی شهید مطهری

راهنمای حیطه های جشنواره

نقشه سایت

واحد آموزش پاسخگو

مسئول واحد

شرح وظایف واحد

مقدمه و معرفی

اعضای شورا

اقدامات و برنامه های انجام شده و در دست اقدام

بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور

برنامه استراتژیک و عملیاتی

آیین نامه ها ،شیوه نامه و راهنما ها

کمیته اعتلای اخلاق حرفه ای

معرفی کمیته

مسئول و دبیر کمیته

اعضای کمیته

اهداف

گزارش اهم اقدامات و برنامه های انجام شده و در دست اقدام

برنامه استراتژیک و عملیاتی

آیین نامه ها و شیوه نامه ها

واحدهماهنگی ونظارت برEDOها

معرفی واحد

مسئول واحد

آئین نامه ها و شرح وظایف EDO

مسئولین EDO ها

EDO دانشکده پزشکی

EDOدانشکده دندانپزشکی

EDO دانشکده پیراپزشکی

EDO دانشکده داروسازی

EDO دانشکده بهداشت

EDO دانشکده پرستاری و مامایی

EDU مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) کرمانشاه

دفتر استعداد درخشان

واحد استعداد درخشان

واحد المپیاد علمی دانشجویی

اهداف و وظایف

برنامه مهر تا مهر المپیاد

حیطه و برنامه کلاس ها

هشتمین دوره

نهمین دوره

دهمین دوره

منابع و نمونه سوالات المپیاد

منابع

نمونه سوالات

گزارش عملکرد دفتر

کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی

معرفی کمیته

اعضای کمیته

اهداف کمیته

اقدامات انجام شده

شرح وظایف کمیته مشورتی دانشجویی

اساسنامه کمیته دانشجویی توسعه آموزش

مرکز مهارتهای بالینی

معرفی مرکز مهارتهای بالینی

تاریخچه

فضای فیزیکی مرکز

گزارش ویژه

لیست مولاژها و تجهیزات موجود قبل از خرید در مرکز

لیست تجهیزات

لیست مولاژها و تجهیزات تازه خریداری شده جهت مرکز

اهم فعالیت های مرکز مهارتهای بالینی در سال 88

اعضای کمیته

مسئول واحد

قوانین ،آیین نامه ها و ابلاغیه ها

دفتر مجله

مسئولین مجله

هیئت تحریریه

ویراستاران

راهنمای نویسندگان مقالات

تماس با ما

قوانین ،آیین نامه ها و ابلاغیه ها

دبیرخانه مرکز

مسئول دبیرخانه

شرح وظایف دبیرخانه

بایگانی مرکز

مسئول بایگانی

شرح وظایف واحد بایگانی

تماس با ما

آدرس مرکز

شماره های تماس

شماره فاکس

E-mail مرکز

لینک های مفید

مراکز توسعه سایر دانشگاههای سطح کشور

راهنما

برنامه کارگاه های هفته جاری

دانلود کارگاه

پیامها و اطلاعیه ها

تالار گفتگو