صفحه نخست

معرفی مرکز

تاریخچه مرکز

چشم انداز و رسالت

ریاست مرکز

معاون مرکز

مدیر داخلی مرکز

برنامه استراتژیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

واحد روابط عمومی ، فوق برنامه و سایت

اهداف

شرح وظایف

کارشناس مسئول

تاریخچه

واحدهای زیر مجموعه

واحدهای زیر مجموعه

واحد ارزشیابی

رییس کمیته ارزشیابی

دبیر کمیته ارزشیابی

شرح وظایف کارشناس ارزشیابی

شرح وظایف اعضای واحد کمیته ارزشیابی

اعضای کمیته ارزشیابی

عملکرد واحد ارزشیابی

اهداف واحد

برنامه عملیاتی واحد ارزشیابی

تعامل واحد ارزشیابی EDCبا دفاتر توسعه

شاخص های آموزشی ابلاغی به کمیته ارزشیابی EDO دانشکده ها

شرایط عضویت

پمفلت ها

آزمون چند گزینه ای

آزمونهای بالینی ساختار یافته عینی

طراحی آزمونهای استاندارد

معرفی واحد ارزشیابی

چارت

چارت ارزشیابی اساتید

چارت ارزیابی دانشجو

چارت ارزیابی درونی

فلوچارت آنالیز آزمون

چارت ارزیابی بیرونی واعتبار بخشی

فرمهای ارزشیابی

شیوه نامه ها

ارزیابی درونی

راهنمایی ارزیابی آزمونها

واحد برنامه ریزی درسی

معرفی واحد

رییس کمیته برنامه ریزی درسی

کارشناس واحد برنامه ریزی درسی

شرح وظایف کارشناس واحد برنامه ریزی درسی

برنامه های آینده واحد

برنامه عملیاتی واحد برنامه ریزی درسی

فعالیتهای واحد برنامه ریزی درسی

واحد برنامه ریزی درسی - پایش مرکز مطالعات

برنامه بلند مدت و گزارش عملکرد

فعالیتهای واحد برنامه ریزی درسی

لیست اعضای کمیته

ابلاغ اعضای کمیته و مسئول EDO و EDUها

صورتجلسه کمیته

اولین صورتجلسه سال 1399 ( اصلاح شده)

دومین صورتجلسه سال99

صورتجلسه سوم + نامه شورای آموزشی

کل مواردکارنامه آموزشی اعضای هیئت علمی پرستاری مستقر در بالین

جواب نامه خانم دکتر سوسن حیدر پور در جواب نامه مرکز توسعه

ششمین صورتجلسه کمیته برنامه ریزی درسی در سال 98

شورای آموزشی 4دی ماه 99

کارنامه آموزشی اعضای هیأت علمی پرستاری مستقر دربالین

مدیر کل آموزش دانشگاه دکتر سلحشور

نامه مرکز توسعه به پرستاری و مامایی و پرستاری سنقر

عملکرد 6 ماه اول سال 99 کمیته برنامه ریزی درسی

نامه ارسال داوری طرح درس

فرم کارنامه آموزشی اساتید و مکاتبات

کارنامه آموزشی جهت انتخاب استاد نمونه

آیین نامه ها ترفیع پایه آموزشی و انتخاب استاد نمونه

نامه ارسالی به شورای آموزشی آیین نامه ترفیع پایه

نامه ارسالی به شورای اموزشی - کارنامه اموزشی جهت انتخاب استاد نمونه

کل موارد نگارش طرح دوره

فرم خام طرح دوره

شیوه نامه نگارش طرح دوره

چک لیست ارزیابی طرح دوره کارآموزی و کارورزی

نامه تصویب شده کمیته برنامه ریزی درسی در مورد طرح دوره

فرم ارزیابی و مکاتبات

فرم ارزیابی اعضای هیئت علمی پایه و دندانپزشکی توسط معاون آموزشی دانشکده جهت کارنامه آموزشی

فرم ارزیابی اعضای هیئت علمی پایه و دندانپزشکی توسط مدیر گروه جهت کارنامه آموزشی

نامه به شورای آموزشی - فرم ارزیابی اعضای هیئت علمی پایه و دندانپزشکی توسط مدیر گروه جهت کارنامه آموزشی

نامه به شورای آموزشی - فرم ارزیابی اعضای هیئت علمی پایه و دندانپزشکی توسط معاون آموزشی دانشکده جهت کارنامه آموزشی

کل موارد نگارش طرح درس

نامه ارسال جواب داوری

نامه ارسال طرح درس ها از دانشکده

فلوچارت

فلوچارت طرح درسها

فلوچارت روند بازنگری کوریکولوم های آموزشی

طرح درس وطرح دوره ی اساتید

دانشکده پزشکی

گروه آموزشی علوم بالینی
گروه آسیب شناسی
طب ورزش و توانبخشی
گروه آموزشی علوم پایه
دانشکده پزشکی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی

دانشکده داروسازی

فرمهای مربوط به طرح درس

نامه زمانبندی ارسال طرح درس 3 دی 97

فرم خام طرح درس

شیوه نامه نگارش طرح درس ترمی

شیوه نامه ارسال و امتیاز دهی به طرح درس اساتید دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه طرح درس اساتید

کوریکولوم های آموزشی

باز نگری سر فصل درس و کوریکولوم

آیین نامه ها و شیوه نامه ها

ترفیع مرتبه ابلاغ1.3

ترفیع مرتبه ابلاغ1.2

نامه

ترفیع مرتبه ابلاغ1.0

دستورالعمل ترفیع سالانه و تعیین رکود علمی

پاسخ به پیشنهاد بین الملل98

جدول آیین نامه ارتقا اعضا هیئت علمی دانشکده ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فن آوری دولتی و غیر دولتی

شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا اعضا هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

فرآیند تکمیل کارنامه آموزشی 2

فرآیند تکمیل کارنامه آموزشی

کارنامه 02 اکتبر 2019---13-8-00

مکاتبه با معاونت پژوهشی در خصوص

نامه معاونت پژوهشی98 در خصوص تدریس

11ص

اصلاحیه امتیازات کارنامه98

الزام تکمیل کارنامه 2به 1

الزام تکمیل کارنامه آموزشی برای

آیین نامه ارتقا اعضا هیئت علمی دانشکده ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فن آوری دولتی و غیر دولتی

آیین نامه نحوه بکارگیری هیئت علمی مستقر در بالین

بند1 کارنامه پژوهشی 98

سرفصل دروس دوره دکتری عمومی

قوانین و مقررات طرح اینترشیپ دوره کارشناسی مامایی

قوانین و ضوابط کارآموزی در عرصه(اینتر شیپ)کارشناسی پرستاری

اجرای استانداردهای کالبدی برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی

طرح اینتر شیپ

شیوه نامه ها

فرم 2و1
شیوه نامه عملیاتی ارزیابی اجرای طرح درس

نامه گزارش ارسال داوری ترم بهمن به دانشکده ها

بهداشت

پرستاری سنقر

پرستاری مامایی

پزشکی

پیراپزشکی

تغذیه

داروسازی

دندانپزشکی

نمونه ای از طرح درسهای ارسالی

بهداشت

دکتر رویا صفری
دکتر منصور رضایی

پرستاری سنقر

اقبالی
طرح درس
طرح دوره
داوری طرح دوره
دکتر شاه ویسی
طرح درس
داوری

پرستاری مامایی

دکتر امیر جلالی
طرح درس
طرح دوره
خانم اعظم فرجی
طرح درس
طرح دوره
خانم صبا کریمی
طرح درس
طرح دوره

پزشکی

دکتر بهمن اکبری
دکرمحمد رسول خزایی
طرح درس 99
دکتر مظاهر رمضانی
دکتر کامران منصوری
دکتر کامران منصوری مشترک با دکتر داوود رضایی
دکتر محمد رضا سلحشور ترم اول 3 شهریور 99

پیراپزشکی

بیژن صبور
ارسلان نادری پور
دکتر رضا پور میرزا کلهر
خانم فرشته جلالوندی

تغذیه

دکتر رویا صفری
دکتر ژاله مرادی

داروسازی

دکتر لیلا بهبود
دکتر امید تولایی
دکتر یدا ... بهرامی
دکتر محمدی فرانی

دندانپزشکی

دکتر نفیسه نیک کردار
دکتر عاطفه خوید
دکتر محمد مسلم ایمانی
دکتر سحر رئیسی

راهنمای مدون

دفتر استعداد درخشان

المپیاد علمی دانشجویی

آیین نامه المپیاد

در مورد المیاد

برنامه عملیاتی واحد استعداد درخشان

واحد توانمند سازی اعضای هیئت علمی

معرفی واحد

رییس کمیته

کارشناس واحد

شرح وظایف کارشناس

اعضای کمیته

اهداف و عملکرد واحد

تقویم 6 ماهه اول سال 99

عناوین 6 ماهه اول سال 99

تقویم 6 ماهه دوم سال 99

عناوین 6 ماهه دوم سال 99

عملکرد واحد در طی سالهای 98

عملکرد واحد طی سالهای 98 و99

برنامه عملیاتی واحدتوانمند سازی

آیین نامه های توانمندسازی اعضای هیئت علمی

آیین نامه واحد های توانمند سازی اعضای هیئت علمی

شیوه نامه اجرایی وزارت

شیوه نامه ی داخلی دانشگاه

معیارهای کیفیت دوره تلزامی توانمند سازی

آیین نامه ها، ابلاغیه ها و راهنماها

واحد ایده پردازان آموزشی

معرفی واحد

رییس کمیته

شرح وظایف

کارشناس واحد

اعضای کمیته

برنامه عملیاتی واحد ایده پردازان آموزشی

روند بازنگری کوریکولوم های آموزشی

اهداف واحد

واحد دانش پژوهی آموزشی

معرفی واحد

اهداف واحد

کارشناس مسئول

شرح وظایف واحد کمیته دانش پژوهی

اعضای کمیته دانش پژوهی دانشگاهی

اولویتهای پژوهشی طرح های نو آورانه آموزشی -1400

برنامه عملیاتی واحد دانش پژوهی آموزشی

آیین نامه ها، ابلاغیه ها و راهنماها

واحد پژوهش در آموزش

کمیته پژوهش در آموزش

معرفی واحد

رییس کمیته پژوهش در آموزش

کارشناس واحد پژوهش در آموزش

شرح وظایف کارشناس

اعضای کمیته

اولویتها

اولویت های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کرمانشاه
اولویت های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

فرم کامل پروپوزال فارسی

فرم خلاصه پروپوزال فارسی

فرم ارزیابی گزارش نهایی طرحهای پژوهش در آموزش

کمیته مشاوره طرح های پژوهش در آموزش

معرفی واحد

رییس کمیته

کارشناس واحد

اعضای کمیته

کمیته کاربست طرح های پژوهش در آموزش

معرفی واحد

رییس کمیته

کارشناس واحد

اعضای کمیته

شیوه نامه کاربست طرحهای پژوهش در آموزش

برنامه عملیاتی واحد پژوهش در آموزش

واحد آموزش مجازی

معرفی واحد

رییس کمیته آموزش مجازی

کارشناس و دبیر واحد

شرح وظایف کارشناس کمیته آموزش مجازی

اعضای کمیته

برنامه عملیاتی واحد آموزش مجازی

آیین نامه ها

فرم های ارزیابی

فلوچارت ها

راهنما ها

Healthy Lifestyle

واحد کارنامه الکترونیک اساتید

معرفی واحد

کارشناس واحد

شرح وظایف واحد

فلوچارت و راهنما

فرم ها و دستور العملها

جشنواره شهید مطهری و ایده های نو آورانه

مقدمه ومعرفی واحد

مسئول واحد

لینک جشنواره

جشنواره کشوری

جشنواره دانشگاهی

فراخوان جشنواره

فرم ارسال خلاصه فرآیند ها

برنامه عملیاتی واحد جشنواره شهید مطهری

چارت

آیین نامه دانشگاهی جشنواره

فرآیندها

فرآیند های برتر کشوری

فرآیندهای سال96
فرآیندهای سال97
فرآیندهای سال 98
فرآیندهای سال 99

فرآیند های برتر دانشگاهی

فرآیندهای سال96
فرآیند های سال97
فرِآیندهای سال98
فرآیندهای سال 99

برنامه های جشنواره

برنامه زمانبندی برگزاری جشنواره درون دانشگاهی

واحد آموزش پاسخگو

معرفی واحد

رییس واحد

شرح وظایف واحد کارشناس واحد

اعضای کمیته

اقدامات و برنامه های انجام شده و در دست اقدام واحد پزشکی پاسخگو کرمانشاه

بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور

برنامه استراتژیک و عملیاتی

آیین نامه ها و شیوه نامه ها

کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی

معرفی واحد

شرح وظایف

سرپرست و دبیر کمیته

اساسنامه کمیته دانشجویی توسعه آموزش

آیین نامه داخلی کمیته

کمیته اعتلای اخلاق حرفه ای

معرفی واحد

اهداف واحد

رییس واحد

مسئول و دبیر واحد

شرح وظایف کارشناس

اعضای کمیته

برنامه عملیاتی واحد اخلاق حرفه ای

کد های اخلاق در آموزش مجازی ویژه اساتید و دانشجویان

گزارش اهم اقدامات و برنامه های انجام شده و در دست اقدام

برنامه استراتژیک و عملیاتی

آیین نامه ها و شیوه نامه ها

واحد نظارت و هماهنگی بر دفاتر توسعه

واحد هماهنگی و نظارت بر دفاتر توسعه

مسئول واحد

کارشناسان واحد

شرح وظایف دفاتر توسعه

پایش دفاتر توسعهEDOها

برنامه عملیاتی دفاتر توسعه

مسئولین EDO ها

آیین نامه شرح وظایف مراکز توسعه و دفاتر توسعه

مسئولین EDU ها

برنامه زمانبندی پایش از دفاتر توسعه

فرم ارزیابی دفاتر توسعه

مرکز مهارتهای بالینی دکتر صادقی

معرفی واحد

رییس مرکز

کارشناس واحد

شرح وظایف کارشناس

اعضای کمیته

تاریخچه

فضای فیزیکی مرکز

گزارش ویژه

لیست مولاژها و تجهیزات موجود قبل از خرید مرکز

لیست تجهیزات

لیست مولاژها و تجهیزات تازه خریداری شده جهت مرکز

اهم فعالیت های مرکز مهارتهای بالینی در سال 88

قوانین ،آیین نامه ها و ابلاغیه ها

واحد مشاوره آموزش علوم پزشکی

معرفی واحد

مطالب آموزشی

اعضای واحد

عناوین تعدادی از کتابهای مهم آموزش پزشکی

تعدادی از امی گاید های آموزش پزشکی

ژورنالهای طراز اول آموزش پزشکی داخلی و خارجی بعلاوه لینک های مفیدپژوهشی

مطالب آموزشی

واحد IT مرکز

مجله

درباره ما

تماس با ما

مشاوره و عضویت

نقشه سایت

دبیرخانه مرکز

مسئول دبیرخانه

شرح وظایف دبیرخانه

بایگانی مرکز

مسئول بایگانی

شرح وظایف واحد بایگانی

لینک های مفید

AMEE

مراکز توسعه سایر دانشگاههای سطح کشور

BEME Collaboration

راهنما

برنامه کارگاه های هفته جاری

دانلود کارگاه

پیامها و اطلاعیه ها

تالار گفتگو