صفحه نخست

معرفی مرکز

معرفی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

تاریخچه مرکز

چشم انداز و رسالت

مدیر مرکز

معاون مرکز

شرح وظایف مرکز

برنامه عملیاتی

برنامه استراتژیک مرکز

چارت مرکز

روسای پیشین

واحدهای مرکز

دبیرخانه مرکز

مسئول دبیرخانه

شرح وظایف دبیرخانه

برنامه ریزی درسی

واحد برنامه ریزی درسی

معرفی واحد

رییس کمیته برنامه ریزی درسی

کارشناس واحد برنامه ریزی درسی

شرح وظایف کارشناس واحد برنامه ریزی درسی

بلوپرینت

لیست اعضای کمیته برنامه ریزی درسی

فرم طرح درس روزانه

کل موارد نگارش طرح دوره

فرم خام طرح دوره
شیوه نامه نگارش طرح دوره
چک لیست ارزیابی طرح دوره کارآموزی و کارورزی

کل موارد نگارش طرح درس

فرم خام طرح درس
چک لیست داوری طرح درس
شیوه نامه نگارش طرح درس ترمی
شیوه نامه ارسال و امتیاز دهی به طرح درس اساتید دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه طرح درس اساتید

برنامه عملیاتی واحد برنامه ریزی درسی

کوریکولوم های آموزشی

باز نگری سر فصل درس و کوریکولوم

مشاوره واحد برنامه ریزی درسی

پژوهش در آموزش

کمیته پژوهش در آموزش

معرفی واحد

رییس کمیته پژوهش در آموزش

کارشناس واحد پژوهش در آموزش

شرح وظایف کارشناس

اعضای کمیته

اولویتها

اولویت های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

فرم کامل پروپوزال فارسی

فرم خلاصه پروپوزال فارسی

فرم پروپوزال انگلیسی

فرم ارزیابی گزارش نهایی طرحهای پژوهش در آموزش

فرم پروپوزال کیفی

شیوه نامه ها

مشاوره و عضویت واحد پژوهش در آموزش

کمیته مشاوره طرح های پژوهش در آموزش

معرفی واحد

رییس کمیته

کارشناس واحد

اعضای کمیته

کمیته کاربست طرح های پژوهش در آموزش

معرفی واحد

رییس کمیته

کارشناس واحد

اعضای کمیته

شیوه نامه کاربست طرحهای پژوهش در آموزش

برنامه عملیاتی واحد پژوهش در آموزش

کمیته دانش پژوهی

معرفی واحد

کارشناس مسئول

اعضای کمیته

شرح وظیفه

اهداف کمیته دانش پژوهی

آیین نامه ارتقا

فرم درخواست ارزشیابی دانش‌پژوهی-جشنواره شهید مطهری

پاسخ استعلامات در خصوص نحوه پیاده‌سازی شیوه‌نامه دانش‌پژوهی آموزشی

شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا

دانش‌پژوهی کشوری

شیوه‌نامه ارزشیابی فعالیت‌های دانش‌پژوهی آموزشی

فرم درخواست ارزشیابی دانش‌پژوهی-جشنواره شهید مطهری

مشاوره واحد دانش پژوهی آموزشی

ارزشیابی اساتید

معرفی واحد

رییس کمیته

دبیر کمیته

شرح وظایف کارشناس

شرح وظایف واحد ارزشیابی

شرح وظایف اعضای کمیته

عملکرد واحد

اهداف وارزشهای واحد

برنامه عملیاتی واحد

تعامل واحد ارزشیابی EDCبا دفاتر توسعه

شاخص های آموزشی ابلاغی به کمیته ارزشیابی EDO دانشکده ها

شرایط عضویت

پمفلت ها

آزمون چند گزینه ای

آزمونهای بالینی ساختار یافته عینی

طراحی آزمونهای استاندارد

معرفی واحد ارزشیابی

فلوچارت

فلوچارت ارزشیابی اساتید

فلوچارت ارزیابی دانشجو

فلوچارت ارزیابی درونی

فلوچارت آنالیز آزمون

فلوچارت ارزیابی بیرونی واعتبار بخشی

فرمهای ارزشیابی

شیوه نامه ها

ارزیابی درونی

راهنمایی ارزیابی آزمونها

مشاوره واحد ارزشیابی

ارزیابی وسنجش دانشجویی

معرفی واحد

شرح وظایف واحد ارزشیابی دانشجویی

رییس کمیته

دبیر کمیته

اعضای کمیته

وظایف کارشناس ارزیابی و سنجش

شرح وظایف اعضای کمیته ارزیابی و سنجش

چارت ارزیابی دانشجو

فرایند رسیدگی و پاسخگویی به اعتراضات نمرات امتحانی دانشجویان

مشاوره و عضویت واحد ارزیابی و سنجش دانشجو

ارزشیابی برنامه و اعتبار بخشی موسسه

رییس کمیته

دبیر کمیته

اعضای کمیته

وظایف دبیر کارگروه

شرح وظایف کمیته ارزشیابی

توانمندسازی

معرفی واحد

رییس کمیته

کارشناس واحد

شرح وظایف کارشناس

فرآیند گردش کار در واحد توانمندسازی

اعضای کمیته

برنامه عملیاتی واحدتوانمند سازی

آیین نامه های توانمندسازی اعضای هیئت علمی

دستور العمل اجرایی آیین نامه طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشگاهها سال 90

شیوه نامه اجرایی وزارت

شیوه نامه ی داخلی دانشگاه

معیارهای کیفیت دوره الزامی توانمند سازی

آیین نامه واحد های توانمند سازی اعضای هیئت علمی

فرم ارزشیابی کارگاه

کارگاه های برگزار شده

تقویم کارگاههای 1402

آیین نامه ها و فرم های واحد توانمندسازی اساتید

آیین نامه ها، ابلاغیه ها و راهنماها

مشاوره واحد توانمند سازی

طرح‌های توسعه نوآورانه

معرفی واحد

اهداف واحد

اعضای کارگروه بازنگری کوریکولوم ها

کارشناس مسئول

شرح وظایف کمیته طرح های توسعه نوآورانه

شیوه نامه ها

فرمها

استعداد درخشان و المپیاد

دفتر استعداد درخشان

المپیاد علمی دانشجویی

آیین نامه المپیاد
در مورد المپیاد

برنامه عملیاتی واحد استعداد درخشان

فلوچارت

راهنمای ثبت نام در تسهیلات شهید وزوایی

مشاوره واحد استعداد درخشان/المپیاد

آموزش پاسخگو

معرفی واحد

مسئول واحد

شرح وظایف واحد کارشناس واحد

اعضای کمیته

اقدامات و برنامه های انجام شده و در دست اقدام واحد پزشکی پاسخگو کرمانشاه

برنامه عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی

برنامه استراتژیک و عملیاتی

آیین نامه ها و شیوه نامه ها

اخلاق در آموزش

معرفی واحد

اهداف واحد

مسئول واحد

شرح وظایف کارشناس

اعضای کمیته

برنامه عملیاتی واحد اخلاق حرفه ای

کد های اخلاق در آموزش مجازی ویژه اساتید و دانشجویان

گزارش اهم اقدامات و برنامه های انجام شده و در دست اقدام

برنامه استراتژیک و عملیاتی

آیین نامه ها و شیوه نامه ها

مشاوره واحد اخلاق در آموزش

اداره امور عمومی مرکز

مجله

درباره ما

کارنامه الکترونیک آموزشی

فیلم معرفی کارنامه

معرفی واحد

کارشناس واحد

شرح وظایف واحد

فلوچارت و راهنما

سوالهای پر تکرار

فرم ها و دستور العملها

مشاوره واحد کارنامه الکترونیک آموزشی

دبیرخانه جشنواره

معرفی واحد

شرح وظایف کارشناس جشنواره

جشنواره

جشنواره کشوری

جشنواره دانشگاهی

فراخوان جشنواره

فرم ارسال خلاصه فرآیند ها

برنامه عملیاتی واحد جشنواره شهید مطهری

غرفه کلان منطقه جشنواره شهید مطهری

فلوچارت

عملکرد واحد

آیین نامه ها

دانشگاهی

کشوری

فرآیندها

فرآیند های برتر کشوری

فرآیندهای سال96

فرآیندهای سال97

فرآیندهای سال 98

فرآیندهای سال 99

فرآیند سال 1400-1401

فرآیند های برتر دانشگاهی

فرآیندهای سال96

فرآیند های سال97

فرِآیندهای سال98

فرآیندهای سال 99

فرآیندهای سال 1401-1400

کتابچه فرآیند های جشنواره

برنامه های جشنواره

برنامه زمانبندی برگزاری جشنواره درون دانشگاهی

کمیته ها

کمیته علمی

کمیته اجرایی

مشاوره واحد دبیرخانه جشنواره

دبیرخانه شورای راهبری آموزش پزشکی جامعه نگر و پاسخگو

شورای راهبری

معرفی واحد

اعضا واحد

اهداف شورا

شرح وظایف شورا

کارگروه بازنگری کوریکولوم ها

معرفی واحد

اعضا

دستورالعمل شماره 1

کارگروه بین رشته ای آموزش پزشکی و جامعه نگر

المپیاد و کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه

معرفی المپیاد

شرایط شرکت کنندکان

المپیاد علمی و دانشجویی

راجع به المپیاد علمی

درخواست همکاری

فعالیتهای جاری

دندانپزشکی

دانشکده بهداشت

دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده پیراپزشکی

دانشکده توانبخشی

دانشکده پزشکی

دانشکده پزشکی مقطع تحصیلات تکمیلی

ساختار اعضا

تماس با ما

لوگوی کمیته

کارشناس واحد

پیوندهای ویژه

کلیپ های تهیه شده راجع به المپیاد علمی

فرمهای الکترونیک

معرفی کمیته دانشجویی توسعه آموزش

آیین نامه ها

آیین نامه کمیته دانشجویی

اسناد

آرشیو فعالیتهای کمیته

تاریخی

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

نهاد انجام دهنده

فرد انجام دهنده

محمد جواد سیاه کمری

گزارش - پیشنهاد - راه حل

فرمهای الکترونیکی کمیته

فرم الکترونیک انتخاب دبیر دانشکده ای کمیته دانشجویی - 1402

کلیپ های تهیه شده راجع به المپیاد علمی

دفتر توسعه آموزش

شرح وظایف کارشناس دفاتر توسعه

مسئول واحد

کارشناسان واحد

شرح وظایف دفاتر توسعه

داخلی

وزارتی

پایش دفاتر توسعهEDOها

برنامه عملیاتی دفاتر توسعه

گزارش عملکرد

مسئولین EDO ها

مسئولین EDU ها

فلوچارت دفاتر توسعه

فرم ارزیابی دفاتر توسعه آموزش

فرم ارزیابی دفاتر توسعه آموزش بالینی

فرم ارزیابی دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها

مستندات کارگاه آموزشی دفاتر توسعه آموزش بالینی

مشاوره واحد دفاتر توسعه

نقشه سایت

مشاوره آموزش علوم پزشکی

معرفی واحد

مطالب آموزشی

پمفلت آموزشی

اعضای واحد

تعدادی از امی گاید های آموزش پزشکی

ژورنالهای طراز اول آموزش پزشکی داخلی و خارجی بعلاوه لینک های مفیدپژوهشی

مشاوره اساتید

بایگانی مرکز

مسئول بایگانی

شرح وظایف واحد بایگانی

کارگاههای آموزشی سایر دانشگاهها

لینک های مفید

AMEE

مرکز مهارتهای بالینی دکتر عزت ا... صادقی

مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کشور

BEME Collaboration

قطب علمی

مرکز آموزش مجازی

دانلود کارگاه

پیامها و اطلاعیه ها

تماس با ما

اولین جشنواره اشتراک گذاری تجربیات ارزشمند (اتا)-اخلاق و سلامت معنوی

تالار گفتگو