پیام داخلی

نظرسنجی

نمایش نظرسنجی

صفحه اصلی

درباره مرکز

تاریخچه مرکز

اهداف مرکز

ریاست مرکز

معاون مرکز

واحد برنامه ریزی درسی

معرفی واحد

اهداف واحد

فرم های ارزیابی جهت کارنامه آموزشی

فعالیتهای واحد برنامه ریزی درسی

برنامه های آینده واحد

فلوچارت

فرم خالی سر فصل دروس

فرم خالی چک لیست ارزیابی طرح درس

شیوه نامه ها ، آیین نامه ها ، مقررات و قوانین و صورتجلسات

طرح درس و طرح دوره ی اساتید

دانشکده پزشکی

گروه آموزشی علوم بالینی

گروه آسیب شناسی
طب ورزش و توانبخشی
گروه آموزشی جراحی عمومی
گروه آموزشی زنان
گروه آموزشی روانپزشکی
گروه آموزشی اطفال
گروه آموزشی داخلی
گروه آموزشی بیهوشی
گروه آموزشی پوست
گروه آموزشی ENT
گروه آموزشی بیماریهای مغز و اعصاب
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
گروه آموزشی بیماریهای قلب و عروق
گروه آموزشی جراحی قلب و عروق
گروه آموزشی بیماریهای عفونی و گرمسیری
گروه آموزشی ارتوپدی
گروه آموزشی ارولوژی
گروه آموزشی رادیولوژِی
گروه آموزشی چشم
گروه آموزشی طب اورژانس
پزشکی هسته ای

گروه آموزشی علوم پایه

'گروه آموزشی روانشناسی بالینی
گروه آموزشی ایمنولوژی
گروه آموزشی انگل شناسی و قارچ
گروه آموزشی بیوشیمی
گروه آموزشی میکروبیولوژی
گروه آموزشی علوم تشریحی و بیولوژی سلولی
گروه فیزیک پزشکی
گروه مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بهداشت و پزشکی اجتماعی
گروه آموزشی زبان
گروه آموزشی فارماکولوژی
گروه فیزیولوژی
گروه آموزشی معارف اسلامی

دانشکده داروسازی

گروه فارماسیوتیکس

گروه شیمی دارویی

گروه فارماکولوژی، سم شناسی و خدمات دارویی

گروه فارماکوگنوزی و زیست فناوری دارویی

دانشکده بهداشت

گروه مهندسی بهداشت محیط

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

گروه بهداشت عمومی

گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

گروه علوم تغذیه

گروه آموزشی بهداشت و ارتقاء سلامت

گروه صنایع غذایی و کنترل کیفی

دانشکده پرستاری مامایی

گروه پرستاری

گروه مامایی

گروه روان پرستاری

گروه علوم پایه

دانشکده پیراپزشکی

علوم آزمایشگاهی

تکنولوژی رادیولوژی و پزشکی هسته ای

اتاق عمل

فوریتهای پزشکی

فناوری اطلاعات سلامت

هوشبری

دانشکده دندانپزشکی

جراحی دهان و فک و صورت

گروه بیماریهای دهان ، فک و صورت

جراحی دهان و فک و صورت

گروه پریو

گروه دندانپزشکی ترمیمی

گروه اندودانتیکس

گروه پروتزهای دندانی

گروه ارتودنسی

گروه پاتولوژی دهان

گروه دندانپزشکی کودکان

گروه رادیولوژی دهان ، فک و صورت

اعضای کمیته

رئیس کمیته برنامه ریزی آموزشی درسی

کوریکولوم های آموزشی

کارشناس واحد

شرح وظایف کارشناس

واحد توانمند سازی اعضای هیات علمی

آیین نامه توانمندسازی آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی

معرفی واحد

مسئول واحد

شرح وظایف کارشناس

اهداف و عملکرد واحد

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

اعضای کمیته

آیین نامه ها ،ابلاغیها و راهنما ها

فلوچارت

کارگاههای برگزار شده 1395

واحد ارزشیابی

معرفی واحد

اهداف واحد

عملکرد و اهداف بلند مدت

برنامه های آینده

راهنمای طراحی آزمون استاندارد

فرم ارسال نتایج آنالیز آزمون

ارزیابی درونی

فلوچارت ها

فلوچارت ارزیابی دانشجو

فلوچارت ارزیابی درونی

فلوچارت ارزیابی بیرونی و اعتباربخشی

فلوچارت ارزشیابی اساتید

شرایط عضویت در کمیته

شاخص های آموزشی مورد نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی جهت ابلاغ به کمیته ارزشیابی EDO دانشکده ها

پمفلت های واحد ارزشیابی

فرم های ارزشیابی

مقایسه آمار و اطلاعات

مقایسه آمار ی از سالهای 88 تا 90

مقایسه آماری از سالهای 90 تا 95

رئیس کمیته ارزشیابی

اعضای کمیته ارزشیابی

دبیر کمیته ارزشیابی

آیین نامه ها،ابلاغ هاو راهنما ها

واحد ایده پردازان آموزشی

کارشناس مسئول

معرفی واحد

اعضای کمیته

روند بازنگری کوریکولوم های آموزشی

آیین نامه ها ،شیوه نامه و راهنما ها

فلوچارت

واحد دانش پژوهی آموزشی

کارشناس مسئول

معرفی واحد

اعضای کمیته

شرح وظایف کارشناس

آیین نامه ها ،ابلاغیه هاو راهنما ها

فرم های ارسال مستندات دانش پژوهی

فلوچارت

واحد پژوهش در آموزش

معرفی واحد

اعضای کمیته

مسئول واحد

عملکرد و اهداف بلند مدت

فلوچارت

مقایسه آمار و اطلاعات

پمفلت دعوت به همکاری

اولویت های پژوهش در آموزش

فرم ارزیابی طرح ها

فرم ارزیابی گزارش نهایی

پروپوزال خالی

کمیته کاربست

معرفی واحد

اعضای کمیته

مسئول و کارشناسان واحد

فلوچارت

واحد مشاوره طرح ها

معرفی واحد

اعضای کمیته مشاوره

مسئول و کارشناسان واحد

آیین نامه ها ،ابلاغیها و راهنما ها

واحد آموزش مجازی

معرفی واحد

کارشناس و دبیر واحد

شرح وظایف

عملکرد واحد

راهنما ها

نرم افزارها

اعضای کمیته

قوانین ،آیین نامه ها و ابلاغیه ها

فرم های ارزیابی

فلوچارت

واحد کارنامه الکترونیک اساتید

معرفی واحد

کارشناس واحد

شرح وظایف کارشناس

نامه ها و مقررات

فلوچارت

استاد نمونه

راهنمای استفاده از کارنامه و فرمهای ارزشیابی

جشنواره شهید مطهری و فرایندهای آموزشی

مقدمه و معرفی واحد

مسئول و کارشناسان واحد

اخبار جشنواره و فرایندهای آموزشی

فلوچارت

برنامه زمانبندی جشنواره

فراخوان جشنواره

حیطه های جشنواره

فرایندها

فرایندهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

فرایندهای برتر کشوری

فرایندهای برتر دانشگاهی

نمونه ای از فرایندهای برتر دانشگاهی و کشور

آیین نامه های جشنواره

آیین نامه های کشوری

آیین نامه های دانشگاهی

فرم های ثبت اطلاعات فرآیند آموزشی

راهنمای فرایند نویسی

نقشه سایت

واحد آموزش پاسخگو

مسئول واحد

شرح وظایف مسئول واحد

مقدمه و معرفی

فلوچارت

اعضای شورا

اقدامات و برنامه های انجام شده و در دست اقدام

بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور

برنامه استراتژیک و عملیاتی

تقویم داروخانه مدل

آیین نامه ها ،شیوه نامه و راهنما ها

واحدهماهنگی ونظارت برEDOها

معرفی واحد

مسئول واحد

آئین نامه ها و شرح وظایف EDO

مسئولین EDO ها

EDO دانشکده پزشکی

EDOدانشکده دندانپزشکی

EDO دانشکده پیراپزشکی

EDO دانشکده داروسازی

EDO دانشکده بهداشت

EDO دانشکده پرستاری و مامایی

EDU مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) کرمانشاه

دفتر استعداد درخشان

فلوچارت

واحد استعداد درخشان

واحد المپیاد علمی دانشجویی

اهداف و وظایف

برنامه مهر تا مهر المپیاد

حیطه و برنامه کلاس ها

هشتمین دوره

نهمین دوره

دهمین دوره

منابع و نمونه سوالات المپیاد

منابع

نمونه سوالات

گزارش عملکرد دفتر

کمیته مشورتی دانشجویی(ابن سینا)

معرفی کمیته

اعضای کمیته

اهداف کمیته

اقدامات انجام شده

شرح وظایف کمیته مشورتی دانشجویی

آیین نامه کمیته مشورتی دانشجویی

دفتر مجله

مسئولین مجله

ویراستاران

راهنمای نویسندگان مقالات

نقشه سایت

تماس با ما

قوانین ،آیین نامه ها و ابلاغیه ها

دبیرخانه مرکز

مسئول دبیرخانه

شرح وظایف دبیرخانه

تماس با ما

آدرس مرکز

شماره های تماس

شماره فاکس

E-mail مرکز

لینک های مفید

فرآیندهای برتر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1395

مراکز توسعه سایر دانشگاههای سطح کشور

راهنما

کارگاههای توانمندسازی اعضای هیات علمی در سال 1396

دانلود کارگاه

تالار گفتگو