صفحه اصلی

درباره مرکز

تاریخچه مرکز

اهداف مرکز

ریاست مرکز

معاون مرکز

واحد روابط عمومی ، فوق برنامه و سایت

اهداف

شرح وظایف

کارشناس مسئول

تاریخچه

واحد برنامه ریزی درسی

معرفی واحد

اهداف واحد

فعالیتهای واحد برنامه ریزی درسی

برنامه های آینده واحد

فرم خالی سر فصل دروس

فرم خالی چک لیست ارزیابی طرح درس

شیوه نامه ها ، آیین نامه ها ، مقررات و قوانین و صورتجلسات

طرح درس و طرح دوره ی اساتید

دانشکده پزشکی

گروه آموزشی علوم بالینی

گروه آسیب شناسی
طب ورزش و توانبخشی
گروه آموزشی جراحی عمومی
گروه آموزشی زنان
گروه آموزشی روانپزشکی
گروه آموزشی اطفال
گروه آموزشی داخلی
گروه آموزشی بیهوشی
گروه آموزشی پوست
گروه آموزشی ENT
گروه آموزشی بیماریهای مغز و اعصاب
گروه آموزشی جراحی مغز و اعصاب
گروه آموزشی بیماریهای قلب و عروق
گروه آموزشی جراحی قلب و عروق
گروه آموزشی بیماریهای عفونی و گرمسیری
گروه آموزشی ارتوپدی
گروه آموزشی ارولوژی
گروه آموزشی رادیولوژِی
گروه آموزشی چشم
گروه آموزشی طب اورژانس

گروه آموزشی علوم پایه

'گروه آموزشی روانشناسی بالینی
گروه آموزشی ایمنولوژی
گروه آموزشی انگل شناسی و قارچ
گروه آموزشی بیوشیمی
گروه آموزشی میکروبیولوژی
گروه آموزشی علوم تشریحی و بیولوژی سلولی
گروه فیزیک پزشکی
گروه مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بهداشت و پزشکی اجتماعی
گروه آموزشی زبان
گروه آموزشی فارماکولوژی
گروه فیزیولوژی
گروه آموزشی معارف اسلامی

دانشکده داروسازی

گروه فارماسیوتیکس

گروه شیمی دارویی

گروه فارماکولوژی، سم شناسی و خدمات دارویی

گروه فارماکوگنوزی و زیست فناوری دارویی

دانشکده بهداشت

گروه مهندسی بهداشت محیط

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

گروه بهداشت عمومی

گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

گروه علوم تغذیه

گروه آموزشی بهداشت و ارتقاء سلامت

گروه صنایع غذایی و کنترل کیفی

دانشکده پرستاری مامایی

گروه پرستاری

گروه مامایی

گروه روان پرستاری

گروه علوم پایه

دانشکده پیراپزشکی

علوم آزمایشگاهی

تکنولوژی رادیولوژی و پزشکی هسته ای

اتاق عمل

فوریتهای پزشکی

فناوری اطلاعات سلامت

هوشبری

دانشکده دندانپزشکی

گروه جراحی دهان ، فک و صورت

گروه بیماریهای دهان ، فک و صورت

گروه پریو

گروه دندانپزشکی ترمیمی

گروه اندودانتیکس

گروه پروتزهای دندانی

گروه ارتودنسی

گروه پاتولوژی دهان

گروه دندانپزشکی کودکان

گروه رادیولوژی دهان ، فک و صورت

اعضای کمیته

رئیس کمیته برنامه ریزی آموزشی درسی

کارشناس واحد

شرح وظایف کارشناس

کوریکولوم های آموزشی

واحد توانمند سازی اعضای هیات علمی

آیین نامه توانمندسازی آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی

معرفی واحد

مسئول واحد

شرح وظایف کارشناس

اهداف و عملکرد واحد

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

اعضای کمیته

آیین نامه ها ،ابلاغیها و راهنما ها

واحد ارزشیابی

معرفی واحد

اهداف واحد

عملکرد و اهداف بلند مدت

برنامه های آینده

راهنمای طراحی آزمون استاندارد

فرم ارسال نتایج آنالیز آزمون

ارزیابی درونی

اعضای کمیته ارزیابی درونی

فلوچارت ارزیابی درونی

شرایط عضویت در کمیته

فرم های ارزشیابی

پمفلت های واحد ارزشیابی

مقایسه آمار و اطلاعات

مقایسه آمار ی از سالهای 88 تا 90

مقایسه آماری از سالهای 90 تا 95

رئیس کمیته ارزشیابی

اعضای کمیته ارزشیابی

دبیر کمیته ارزشیابی

آیین نامه ها،ابلاغ هاو راهنما ها

واحد ایده پردازان آموزشی

کارشناس مسئول

معرفی واحد

اعضای کمیته

روند بازنگری کوریکولوم های آموزشی

آیین نامه ها ،شیوه نامه و راهنما ها

واحد دانش پژوهی آموزشی

کارشناس مسئول

معرفی واحد

اعضای کمیته

شرح وظایف کارشناس

آیین نامه ها ،ابلاغیه هاو راهنما ها

فرم های ارسال مستندات دانش پژوهی

واحد پژوهش در آموزش و تحقق مرجعیت علمی و آینده نگاری در آموزش ، کاربست

معرفی واحد

اعضای کمیته پژوهش در آموزش و مرجعیت علمی و آینده نگاری آموزشی دانشگاه

مسئول واحد

عملکرد و اهداف بلند مدت

مقایسه آمار و اطلاعات

پمفلت دعوت به همکاری

اولویت های پژوهش در آموزش

فرم ارزیابی طرح های پژوهش در آموزش

فرم ارزیابی گزارش نهایی پژوهش در آموزش

پروپوزال خالی

کمیته کاربست

معرفی واحد

اعضای کمیته

مسئول و کارشناسان واحد

واحد مشاوره طرح های پژوهش در آموزش

معرفی واحد

اعضای کمیته مشاوره

مسئول و کارشناسان واحد

آیین نامه ها ،ابلاغیها و راهنما ها

واحد آموزش مجازی

معرفی واحد

کارشناس و دبیر واحد

شرح وظایف

عملکرد واحد

راهنما ها

نرم افزارها

اعضای کمیته

قوانین ،آیین نامه ها و ابلاغیه ها

Healthy Lifestyle

Substance Abuse Prevention

واحد کارنامه الکترونیک اساتید

معرفی واحد

کارشناس واحد

شرح وظایف کارشناس

شیوه نامه ها ، آیین نامه ها ، مقررات و قوانین و صورتجلسات

نقشه سایت

جشنواره شهید مطهری

مقدمه و معرفی واحد

مسئول و کارشناسان واحد

اخبار جشنواره

برنامه زمانبندی جشنواره

فراخوان جشنواره

فرایندها

فرایندهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

فرایندهای برتر کشوری

فرایندهای برتر دانشگاهی

نمونه ای از فرایندهای برتر دانشگاهی و کشور

آیین نامه های جشنواره

آیین نامه های کشوری

آیین نامه های دانشگاهی

فرمت تهیه فرآیند آموزشی

راهنمای فرایند نویسی

واحد آموزش پاسخگو

مسئول واحد

شرح وظایف مسئول واحد

مقدمه و معرفی

اعضاي شورا

اقدامات و برنامه های انجام شده و در دست اقدام

بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور

برنامه استراتژیک و عملیاتی

تقویم داروخانه مدل

آیین نامه ها ،شیوه نامه و راهنما ها

واحدهماهنگی ونظارت برEDOها

معرفی واحد

مسئول واحد

آئین نامه ها و شرح وظایف EDO

مسئولین EDO ها

EDO دانشکده پزشکی

EDOدانشکده دندانپزشکی

EDO دانشکده پیراپزشکی

EDO دانشکده داروسازی

EDO دانشکده بهداشت

EDO دانشکده پرستاری و مامایی

EDU مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) کرمانشاه

دفتر استعداد درخشان

واحد استعداد درخشان

واحد المپیاد علمی دانشجویی

اهداف و وظایف

برنامه مهر تا مهر المپیاد

حیطه و برنامه کلاس ها

هشتمین دوره

نهمین دوره

دهمین دوره

منابع و نمونه سوالات المپیاد

منابع

نمونه سوالات

گزارش عملکرد دفتر

کمیته مشورتی دانشجویی(ابن سینا)

معرفی کمیته

اعضای کمیته

اهداف کمیته

اقدامات انجام شده

شرح وظایف کمیته مشورتی دانشجویی

آیین نامه کمیته مشورتی دانشجویی

مرکز مهارتهای بالینی

معرفی مرکز مهارتهای بالینی

تاریخچه

فضای فیزیکی مرکز

گزارش ویژه

لیست مولاژها و تجهیزات موجود قبل از خرید در مرکز

لیست تجهیزات

لیست مولاژها و تجهیزات تازه خریداری شده جهت مرکز

اهم فعالیت های مرکز مهارتهای بالینی در سال 88

اعضای کمیته

مسئول واحد

قوانین ،آیین نامه ها و ابلاغیه ها

مجله Educational Research in Medical Sciences

مسئولین مجله

هیئت تحریریه

ویراستاران

راهنمای نویسندگان مقالات

نقشه سایت

تماس با ما

قوانین ،آیین نامه ها و ابلاغیه ها

دبیرخانه مرکز

مسئول دبیرخانه

شرح وظایف دبیرخانه

بایگانی مرکز

مسئول بایگانی

شرح وظایف واحد بایگانی

تماس با ما

آدرس مرکز

شماره های تماس

شماره فاکس

E-mail مرکز

لینک های مفید

مراکز توسعه سایر دانشگاههای سطح کشور

راهنما

برنامه کارگاه های هفته جاری

دانلود کارگاه

پیامها و اطلاعیه ها