شماره تماس واحدهای مرکز مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کرمانشاه

 

نام واحد

شماره تماس

شماره داخلی واحد مربوطه

مدیر مرکز

08338367334

130

دفتر معاونت

08338378102

131

واحد دبیرخانه نمابر EDC

08338367332

142

دفتر مجله

08338369859

-

دفتر استعداد درخشان واحد المپیاد دانشجویی

08338378101

-

واحد پژوهش در آموزش

08338378102

140

واحدکارنامه الکترونیک آموزشی

08338378102

135

واحد فناوری و اطلاعات

08338378102

137

واحددانش پژوهی واحد طرح های توسعه نوآورانه آموزشی

08338378102

144

واحد ارزشیابی- واحد دفاتر توسعه

08338378102

139

دبیرخانه جشنواره شهید مطهری

08338378102

139

واحد امور عمومی میز خدمت

08338378102

133

واحد آموزش پاسخگو- واحد اخلاق حرفه ای

08338378102

123

واحد اموردفتری واحد خدمات

08338378102

132

واحد سعمی بصری

08338378102

113

واحد برنامه ریزی درسی

08338378102

110

واحد آموزش مجازی

08338378102

138

نگهبانی

08338378102

117

 

 

آدرس مرکز: بلوار شهید بهشتی - محوطه بیمارستان طالقانی - پشت کتابخانه مرکزی- مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کرمانشاه

ایمیل : edc@kums.ac.ir