083-38378100 تلفن مرکز

083-38378101  واحد استعداد درخشان

083-38378102 تلفن مرکز

083-38367332 فکس مرکز

آدرس  مرکز  :بلوار شهید بهشتی -محوطهبیمارستان طالقانی - پشت کتابخانه مرکزی- مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  کرمانشاه

آدرس email  مرکز edc@kums.ac.ir