معرفی کمیته دانشجویی توسعه آموزش

 

دانشجویان یکی از ذی‌نفعان اصلی نظام آموزشی هستند و وجود ساز و کار دائمی برای بهره‌گیری از مشارکت آنان در مسیر بهبود نظام آموزشی ضروری است. سازماندهی، هماهنگی و انسجام بیشتر فعالیت‌های دانشجویی و استفاده از ظرفیت‌های ایشان در توسعه آموزش علوم پزشکی در سطوح مختلف اعم از وزارتی، دانشگاهی و برنامه‌های آموزشی نیاز به یک تشکل ساختارمند دانشجویی را در مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی آشکار می‌سازد
کمیته‌های دانشجویی نهادهایی هستند متشکل از دانشجویان داوطلب دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که بستری ساختارمند برای دانشجویان فراهم می‌آورد تا بتوانند به توسعه و ارتقای آموزش علوم پزشکی کمک کنند. این کمیته‌ها با ایجاد بسترهای الزم برای توانمندسازی و به اشتراک‌گذاری تجربیات
دانشجویان در حوزه توسعه آموزش علوم پزشکی تالش میکنند تا با تربیت دانشجویانی که توانمندی الزم برای ارائه مشاوره و کمک به تصمیم‌سازیها دارند برای ارتقای جایگاه دانشجویان در زنجیره تصمیم‌سازی‌های آموزشی، ظرفیت‌سازی کنند. همچنین با کمک به دانشجویان برای کسب حداکثر رشد فردی و
حرفهای خود، آنها را برای رهبری نوآوری‌های مؤثر در حوزه آموزش پزشکی آماده میسازند. این کمیته‌ها در عرصه‌های مختلف نوآوری‌های آموزشی و پژوهش در آموزش، در راستای بهبود وضعیت آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی گام برمیدارند.

راه‌های ارتباطی با کمیته دانشجویی توسعه آموزش:
لینک کانال تلگرامی:
 @Studentcommitteekums
آی‌دی پیج اینستاگرام:
  @student_committee_kums
آدرس وبسایت:
 //edc.kums.ac.ir/