1

 key

 

برگزاری آزمون المپیاد علمی دانشجویان
آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویی در سطح کلان منطقه آمایشی3 ،در پنج حیطه فلسفه پزشکی،آموزش پزشکی،مدیریت در نظام سلامت، استدلال بالینی و تفکر علمی در علوم پایه با حضور 50نفر از دانشجویان برتر و نخبه در 15اسفند 95 در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار شد.
برای اولین بار مباحث تخصصی آموزش پزشکی توسط دفتر استعداد درخشان مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه آموزش داده می شود‌.
در ادامه فعالیت های دفتر استعداد درخشان مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ع پ کرمانشاه و با هدف توانمندسازی دانشجویان نخبه و مستعد دانشگاه ، کلاس ها و کارگاه های تخصصی آموزش پزشکی به صورت آموزش در گروه های کوچک از بهمن ماه ۹۵ تا کنون در حال اجراء می باشد‌.
برگزاری غربالگری المپیاد علمی دانشجویی
آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویی در سطح کلان منطقه آمایشی 3 ، در پنج حیطه فلسه پزشکی ، آموزش پزشکی ، مدیریت در نظام سلامت ، استدلال بالینی و تفکر علمی در علوم پایه با حضور 50 نفر از دانشجویان برتر و نخبه در 15 اسفند در مرکز مطالعات برگزار گردید .
برگزاری جلسه کمیته آموزش مجازی
در مورخ 14/12/95 راس ساعت 12:30 جلسه کمیته آموزش مجازی با حضور اعضای در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید . در این جلسه آیین نامه آموزش مجازی مورد بازنگری قرار گرفت .
برگزاری جلسه آموزشی نحوه استفاده از کارنامه الکترونیک
این جلسه در مورخ 3/5/95 در کتابخانه دانشکده داروسازی در ساعات 10:30 لغایت 12:30 جهت اعضای هیات علمی آن دانشکده برگزار گردید.
برگزار کمیته پژوهش در آموزش
در مورخ 95/11/26 راس ساعت 12:30 ، جلسه کمیته پژوهش در آموزش با حضور اعضای کمیته در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید .
برگزاری جلسه کمیته آموزش مجازی
در مورخ 95/11/23 راس ساعت 12:30 جلسه کمیته مجازی با حضور اعضای آن برگزار گردید . این جلسه فرم ارزیابی کمیته مجازی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .
اولین دفاع پایان نامه با موضوع پژوهش در آموزش
در مورخ 95/11/19 راس ساعت 11 صبح ، اولین دفاع پایان نامه با موضوع پژوهش در آموزش توسط دکتر ابراهیم سلطانی و راهنمایی دکتر امیر حسین مرادی در دانشکده دندانپزشکی ، با داروی اعضای کمیته پژوهش در آموزش برگزار گردید.
برگزاری جلسه کمیته ارزشیابی
در مورخ 95/11/11 راس ساعت 12:30 جلسه کمیته ارزشیابی با حضور اعضای آن در مرکز مطالعات و توسعه برگزار گردید . در این جلسه تدوین بازنگری فرآیند انتخاب مدیر گروه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .