1

 key

 

برگزاری جلسه کمیته پژوهش در آموزش و تحقق بسته مرجعیت و آینده نگاری در آموزش
در مورخ 95/10/14 راس ساعت 12:30 ، جلسه کمیته پژوهش در آموزش با حضور اعضای کمیته در مرکز مطالعات و توسعه برگزار گردید . در این جلسه چهار طرح آماده شده ی نصر نیز بررسی و تعیین دارو شد
برگزار جلسه کمیته برنامه ریزی درسی در مرکز مطالعات و توسعه
در مورخ 95/10/14 راس ساعت 8:30 ، جلسه برنامه ریزی درسی با حضور اعضای کمیته در مرکز مطالعات و توسعه برگزار گردید . در این جلسه کارنامه آموزشی اساتید مورد بررسی قرار گرفت.
برگزاری جلسه کمیته ارزشیابی در مرکز مطالعات وتوسعه
در مورخ 95/10/12 راس ساعت 12:30 ، جلسه کمیته ارزشیابی زیر ساخت ها و اعتبار بخشی با حضور اعضای کمیته در مرکز مطالعات و توسعه برگزار گردید . در این جلسه نحوه تدوین فرآیند انتخاب مدیر گروه مورد بررسی قرار گرفت.
برگزار جلسه کمیته آموزش مجازی در مرکز مطالعات و توسعه
برگزاری جلسه آموزش مجازی در مورخ 95/10/11 راس ساعت 12:30 ، با حضور اعضای کمیته آموزش مجازی برگزار گردید . در این جلسه فرم ارزیابی کلاس های مجازی جهت دانشجویان مورد بحث و بررسی قرار گرفته شد.
پایش گروه زنان سال 1395 انجام پذیرفت
جلسه پایش گروه زنان راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 7/10/95 در دفتر ریاست دانشکده پزشکی با حضور مدیر محترم آموزش دانشگاه ، مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه، مدیر امور هیات علمی دانشگاه، معاون آموزش مداوم دانشگاه ، معاون آموزشی علوم بالینی دانشکده پزشکی، معاون آموزشی دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی ، اساتید و دانشجویان کارآموز ، کارورز و دستیار گروه زنان و کارشناسان تحصیلات تکمیلی و مرکز مطالعات دانشگاه در 3 بخش برگزار گردید.
برگزاری جلسه کمیته آموزش مجازی
در مورخ 95/10/06 راس ساعت 12:30 ، جلسه کمیته آموزش مجازی با حضور اعضای کمیته در مرکز مطالعات و توسعه برگزار گردید .در این جلسه فرم ارزیابی کلاسهای مجازی مورد بررسی قرار گرفت.
برگزاری جلسه کمیته برنانه ریزی درسی
در مورخ 95/10/07 راس ساعت 12:30 ، جلسه کمیته برنامه ریزی درسی با حضور اعضای کمیته در مرکز مطالعات و توسعه برگزار گردید . در این جلسه کارنامه آموزش الکترونیک اساتید مورد بررسی قرار گرفت .
دفتر استعداد درخشان دانشگاه و بنیاد نخبگان استان در اعطای جوایز تحصیلی به دانشجویان برتر هم قدم شدند.
در برنامه ای که از اسفند ماه سال 94 اغاز شد، دفتر استعداد درخشان دانشگاه و بنیاد نخبگان استان برای تشویق و ترغیب دانشجویان برای پویایی بیشتر حرکت در مسیر اعتلای علمی دانشجویان برتر و نخبه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هم قدم شدند.
برگزاری پایش گروه آموزشی بیوشیمی
جلسه پایش گروه بیوشیمی راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 95/10/05 در دفتر ریاست دانشکده پزشکی با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه، مدیر آموزشی دانشگاه ، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه و دانشکده، رییس دانشکده پزشکی، مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه، مدیر امور هیات علمی دانشگاه، معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی، اساتید، کارشناسان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه،کارشناسان تحصیلات تکمیلی و دفتر استعداد درخشان دانشگاه در 2بخش برگزار گردید
برگزاری جلسه کمیته ایده پردازان آموزشی در مورخ 95/10/04 در مرکز مطالعات وتوسعه
در مورخ 95/10/04/راس ساعت 12:30 ، جلسه ایده پردازان آموزشی با حضور اعضای کمیته دز مرکز مطالعات و توسعه برگزار گردید . دراین جلسه به بررسی نظرات اصلاحی در خصوص کوریکولومهای پرداخت شد.