1

 key

 

اولین دفاع پایان نامه با موضوع پژوهش در آموزش
در مورخ 95/11/19 راس ساعت 11 صبح ، اولین دفاع پایان نامه با موضوع پژوهش در آموزش توسط دکتر ابراهیم سلطانی و راهنمایی دکتر امیر حسین مرادی در دانشکده دندانپزشکی ، با داروی اعضای کمیته پژوهش در آموزش برگزار گردید.
برگزاری جلسه کمیته ارزشیابی
در مورخ 95/11/11 راس ساعت 12:30 جلسه کمیته ارزشیابی با حضور اعضای آن در مرکز مطالعات و توسعه برگزار گردید . در این جلسه تدوین بازنگری فرآیند انتخاب مدیر گروه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .
برگزاری جلسه کمیته پژوهش در آموزش و تحقق بسته مرجعیت و آینده نگاری در آموزش
در مورخ 95/11/12 راس ساعت 12:30 جلسه کمیته پژوهش در آموزش با حضور اعضای مربوطه در مرکز مطالعات و توسعه برگزار گردید . در این جلسه پروپوزال های طرح نصر مورد بررسی قرار گرفت .
برگزاری جلسه کمیته آموزش مجازی
در مورخ 95/11/09 راس 12:30 جلسه کمیته آموزش مجازی با حضور اعضای آن در مرکز مطالعات و توسعه برگزار گردید . در این جلسه ارزیابی کارگاه های مجازی مورد بررسی قرار گرفت .
برگزاری جلسه کمیته ارزشیابی در مرکز مطالعات وتوسعه
در مورخ 95/11/04 راس ساعت 12:30 جلسه کمیته ارزشیابی با حضور اعضای آن در مرکز مطالعات و توسعه برگزار گردید . در این این جلسه فرآیند انتخاب مدیر گروه مورد بررسی قرار گرفت .
برگزاری جلسه کمیته ایده پردازان در مرکز مطالعات و توسعه
در مورخ 95/11/02 راس ساعت 12:30 جلسه کمیته ایده پردازان با حضور اعضای آن در مرکز مطالعات و توسعه برگزار گردید . در این جلسه بازنگری کوریکولوم آموزشی گوش ، حلق و بینی مورد بررسی قرار گرفت .
برگزاری جلسه کمیته پژوهش در آموزش و تحقق بسته مرجعیت و آینده نگاری در آموزش
در مورخ 28 دی 1395 راس ساعت 12:30 جلسه کمیته پژوهش در آموزش و مرجعیت علمی و آینده نگاری با حضور اعضای کمیته در مرکز مطالعات و توسعه برگزار گریده. در این جلسه طرح های پژوهش و پروپوزال های موسسه نصر بررسی گردید .
برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی درسی در مرکز مطالعات
در مورخ 28 دی 1395 راس ساعت 8:30 ، جلسه کمیته برنامه ریزی درسی با حضور اعضای کمیته در محل مرکز مطالعات و توسعه برگزار گردید . در این جلسه کارنامه آموزشی الکترونیک اساتید مورد بررسی قرار گرفت .
برگزاری جلسه کمیته ارزشیابی در مرکز مطالعات وتوسعه
، چهاردهمین جلسه کمیته ارزشیابی و تحقق بسته های ارتقاء زیر ساخت ها و اعتباربخشی موسسه بخش اصلاح و بازنگری فرایندهای پرتکرار سال 1395 در تاریخ دوشنبه 27/10/95 در مرکز مطالعات برگزار گردید در این جلسه به تدوین فرایند انتخاب مدیر گروه در دانشگاه پرداخته شد .
برگزاری جلسه کمیته آموزش مجازی در خصوص آیین نامه ها
در روز شنبه مورخ 95/10/25 راس ساعت 12 ، جلسه کمیته آموزش مجازی با حضور اعضای کمیته در مرکز مطالعات و توسعه برگزار گردید . در این جلسه چگونگی اجرایی کردن آیین نامه ها مورد بررسی قرار گرفت .