1

 key

 

برگزاری غربالگری المپیاد علمی دانشجویی
آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویی در سطح کلان منطقه آمایشی 3 ، در پنج حیطه فلسه پزشکی ، آموزش پزشکی ، مدیریت در نظام سلامت ، استدلال بالینی و تفکر علمی در علوم پایه با حضور 50 نفر از دانشجویان برتر و نخبه در 15 اسفند در مرکز مطالعات برگزار گردید .
برگزاری جلسه کمیته آموزش مجازی
در مورخ 14/12/95 راس ساعت 12:30 جلسه کمیته آموزش مجازی با حضور اعضای در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید . در این جلسه آیین نامه آموزش مجازی مورد بازنگری قرار گرفت .
برگزاری جلسه آموزشی نحوه استفاده از کارنامه الکترونیک
این جلسه در مورخ 3/5/95 در کتابخانه دانشکده داروسازی در ساعات 10:30 لغایت 12:30 جهت اعضای هیات علمی آن دانشکده برگزار گردید.
برگزار کمیته پژوهش در آموزش
در مورخ 95/11/26 راس ساعت 12:30 ، جلسه کمیته پژوهش در آموزش با حضور اعضای کمیته در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید .
برگزاری جلسه کمیته آموزش مجازی
در مورخ 95/11/23 راس ساعت 12:30 جلسه کمیته مجازی با حضور اعضای آن برگزار گردید . این جلسه فرم ارزیابی کمیته مجازی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .
اولین دفاع پایان نامه با موضوع پژوهش در آموزش
در مورخ 95/11/19 راس ساعت 11 صبح ، اولین دفاع پایان نامه با موضوع پژوهش در آموزش توسط دکتر ابراهیم سلطانی و راهنمایی دکتر امیر حسین مرادی در دانشکده دندانپزشکی ، با داروی اعضای کمیته پژوهش در آموزش برگزار گردید.
برگزاری جلسه کمیته ارزشیابی
در مورخ 95/11/11 راس ساعت 12:30 جلسه کمیته ارزشیابی با حضور اعضای آن در مرکز مطالعات و توسعه برگزار گردید . در این جلسه تدوین بازنگری فرآیند انتخاب مدیر گروه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .
برگزاری جلسه کمیته پژوهش در آموزش و تحقق بسته مرجعیت و آینده نگاری در آموزش
در مورخ 95/11/12 راس ساعت 12:30 جلسه کمیته پژوهش در آموزش با حضور اعضای مربوطه در مرکز مطالعات و توسعه برگزار گردید . در این جلسه پروپوزال های طرح نصر مورد بررسی قرار گرفت .
برگزاری جلسه کمیته آموزش مجازی
در مورخ 95/11/09 راس 12:30 جلسه کمیته آموزش مجازی با حضور اعضای آن در مرکز مطالعات و توسعه برگزار گردید . در این جلسه ارزیابی کارگاه های مجازی مورد بررسی قرار گرفت .
برگزاری جلسه کمیته ارزشیابی در مرکز مطالعات وتوسعه
در مورخ 95/11/04 راس ساعت 12:30 جلسه کمیته ارزشیابی با حضور اعضای آن در مرکز مطالعات و توسعه برگزار گردید . در این این جلسه فرآیند انتخاب مدیر گروه مورد بررسی قرار گرفت .