برگزاری کارگاه یکروزه " دانشگاه پژوهی "
در روز پنجشنبه مورخ 21 دیماه 96 با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی تهران و شرکت 40 نفر از اعضای هیات علمی ، کارگاه یکروزه " دانشگاه پژوهی " در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید .
برگزاری کارگاه یکروزه "چگونگی تدوین فرآیندهای نوآورانه "
در روز دوشنبه مورخ 25 دیماه 96 کارگاه یکروزه "چگونگی تدوین فرآیندهای نوآورانه ی آموزشی و آشنایی با جشنواره شهید مطهری در مرکز مطالعات و توسعه برگزار گرید .
برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی درسی
در مورخ 19دیماه 96راس ساعت 12:30 جلسه کمیته برنامه ریزی درسی با حضور اعضای کمیته در مرکز مطالعات و توسعه برگزار گردید در این جلسه چگونگی انتخاب استاد نمونه مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
برگزاری وبینار " یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری "
در مورخ 11دیماه 96 راس ساعت 12:30 " نشست کشوری مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی " با موضوع ویژه: یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری ، بصورت وبینار برگزار گردید .
برگزاری جلسه کمیته ارزشیابی
جلسه کمیته ارزشیابی در مورخ 18 دیماه 96 با حضور اعضای کمیته در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید .
برگزاری جلسه کمیته پژوهش در آموزش
جلسه کمیته پژوهش در آموزش در روز سه شنبه مورخ 12 دیماه 96 راس ساعت 12:30 ، با حضور اعضای کمیته در مرکز مطالعات و توسعه برگزار گردید در این جلسه طرح های ارسال شدهبه مرکز مورد بررسی قرار گرفت .
برگزاری جلسه کمیته پژوهش در آموزش
درمورخ 96/09/21 راس ساعت جلسه کمیته پژوهش در آموزش باحضور اعضای کمیته در مرکز مطالعات و توسعه برگزار گردید در این جلسه موضوع " تعیین اولویت های پژوهش در آموزش " مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
برگزاری جلسه کمیته آموزش مجازی
در مورخ 96/09/18 جلسه کمیته آموزش مجازی با حضور اعضای محترم کمیته در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید. در این جلسه برنامه ریزی لازم جهت برگزاری کارگاهها و کلاسهای مجازی انجام گرفت.
جلسه کمیته برنامه ریزی درسی
در مورخ 96/09/14 راس ساعت 12:30 جلسه کمیته برنامه ریزی درسی با حضور اعضای کمیته در مرکز مطالعات و توسعه برگزار گردید . در این جلسه موضوع آیین نامه ترفیع پایه آموزشی و انتخاب استاد نمونه اعضای هیات علمی پایه و دندانپزشکی با استفاده از کارنامه آموزشی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .
برگزاری جلسه کمیته ارزشیابی
یازدهمین جلسه کمیته ارزشیابی از سری بسته های تحقق ارتقاء زیر ساختها مورخ 13/9/96 راس ساعت 12:30 در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید در این جلسه به بررسی اهداف و وظایف کمیته ارزشیابی پرداخته شد.