1

 key

 

برگزاری جلسه کمیته پژوهش در آموزش و کاربست
در مورخ 18 دی ماه 97 جلسه کمیته پژوهش در آموزش و کاربست با حضور اعضای محترم کمیته در مرکز مطالعات و توسعه برگزار گردید . در این جلسه طرح های ارسال شده مورد بحث و بررسی و تایید نهایی قرار گرفت.
قابل توجه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
همایش کشوری مجازی برنامه ریزی درسی در آموزش علوم پزشکی در سالن مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کرمانشاه در مورخ 25 دیماه 97 با همکاران دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار می گردد.
برگزاری جلسه کمیته آموزش مجازی
جلسه کمیته آموزش مجازی در روز شنبه مورخ 15 دیماه 97 راس ساعت 12:30 با حضور اعضای محترم کمیته در مرکز مطالعات و توسعه و آموزش پزشکی برگزار گردید. در این جلسه چک لیست های طراحی شده توسط واحد آموزش مجازی مرکز مطالعات و توسعه جهت امتیاز دهی به کلاس های مجازی، مورد بحث قرار گرفت . همچنین چند نمونه از محتواهای مجازی بارگذاری شده در سامانه (LMS) توسط اعضای کمیته بررسی شدند.
برگزاری کارگاه دو روزه Articulate storyline
کارگاه 2 روزه Articulate storyline در در مورخ 27 و 28 آذر ماه 97 جهت اعضای محترم هیات علمی در سالن کارگاه کتابخانه مرکزی دانشگاه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید. در این کارگاه چگونگی طراحی شاخه ای، اکشن ها و روش ارتباط دادن Scene پروژه به یکدیگر و انواع سوال های Free form و Graded مورد بحث و آموزش قرار گرفت.
برگزاری جلسه کمیته ایده پردازان
در روز سه شنبه مورخ 27 آذرماه 97 راس ساعت 12:30 جلسه کمیته ایده پردازان با حضور اعضای کمیته در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید. در این جلسه موضوع "چگونگی ارتقا کیفیت آموزش بین المللی و جذب گرنت های آموزشی " مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار می کند
کارگاه دو روزه طراحی و تولید محتوای الکترونیکی با استفاده از نرم افزار Storyline از تاریخ 97/09/27 لغایت 97/09/28 با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران در سالن کارگاه کتابخانه مرکز برگزار می گردد.
برگزاری کمیته آموزش مجازی
جلسه کمیته آموزش مجازی در روز شنبه مورخ 17 آذر ماه سال 1397 راس ساعت 12:30 با حضور اعضای محترم کمیته در محل مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی تشکیل گردید. در این جلسه نحوه ی امتیاز دهی کلاسهای مجازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد چک لیست "نحوه ی امتیاز دهی دروس ارائه شده به صورت مجازی" تهیه گردد تا در اولین جلسه کمیته آموزش مجازی مورد بررسی قرار گیرد.
برگزاری آزمون رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
سومین آزمون رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ویژه اعضای محترم هیات علمی در سطح 1 و 2 در تاریخ 22 آبان ماه 1397 از ساعت 10 الی 13 در سالن آزمون الکترونیک کتابخانه مرکزی بصورت برخط برگزار شد . در این آزمون مهارتهای عمومی تدریس در سطح 1 و مهارتهای تخصصی قبل ،حین و پس از تدریس در سطح 2 ارزیابی گردید.
برگزاری جلسه کمیته ایده پردازان
جلسه کمیته ایده پردازان در مورخ 29 آبان ماه 97 با حضور اعضای محترم کمیته ، در مرکز مطالعات و توسعه برگزار گردید. در این جلسه موضوع "طرح ایده جدید آموزشی از طرف اعضای کمیته و نظر سنجی جهت تمرکز بریک ایده دارای اولویت تا پایان سال 97" مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
برگزاری جلسه کمیته ارزشیابی
سیزدهمین جلسه کمیته ارزشیابی و تحقق بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در تاریخ 28 آبان ماه 97 باحضور اعضای محترم کمیته در مرکز مطالعات و توسعه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی چگونگی تهیه سوالات جهت اعضای هیات علمی پرداخته شد.